Reistrační číslo
1039
Copyright © by "Pekinéz klub, z.s."  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: pekinez-klub@email.cz
Pekinéz klub
ČMKU - FCI
Bonitační řád Pekinéz klubu, z.s.
                                                                I. Základní ustanovení bonitace
1. Bonitace je odbornou chovatelskou činností, která na základě poznatků o exteriérových a povahových přednostech,
nedostatcích a vadách v  porovnání se standardem FCI i na základě posouzení rodokmenové hodnoty bonitovaného
jedince, slouží k určení jeho chovné způsobilosti a je vodítkem pro výběr chovných párů.
2. Úspěšné absolvování bonitace je podmínkou pro zařazení jedince do chovu. Platí po celý jeho život.
3. Bonitace provádějí tříčlenné bonitační komise, složené z  posuzovatelů exteriérů a dvou členů Sboru poradců Pekinéz
Klubu. Mimořádně člen Správní rady a revizní komise PK. 
4. Posuzování psů na bonitacích musí být provedeno na základě Kritérií pro zařazení do chovu, schválených členskou
schůzí - případně správní radou PK - a na základě platných standardů FCI. Výsledek bonitace se zapisuje do průkazu
původu.
5. Do chovu nesmí být zařazeni jedinci na nichž byl proveden zákrok k odstranění nebo zakrytí jakékoli anatomické nebo
exteriérové vady, která je dle standardu FCI důvodem k vyloučení z chovu, jakož i jedinci v prokazatelně špatném
zdravotním či psychickém stavu a kondici.
6. Správní rada PK je oprávněna nařídit opakování bonitace v případě porušení chovatelského zápisního a bonitačního
řádu a v  případě oprávněné pochybnosti o identitě bonitovaného jedince.
7. Proti rozhodnutí komise má majitel bonit. jedince právo na odvolání k správní radě PK do jednoho měsíce po
uskutečněné bonitaci doporučeným dopisem, ve kterém uvede důvody odvolání. Opakovanou bonitaci provede zvláštní
komise složená z  posuzovatele, dvou členů Sboru poradců a dvou členů správní rady PK. Rozhodnutí této komise je
konečné.  
8. Bonitace se mohou zúčastnit jedinci splňující podmínky chovatelského a zápisního řádu klubu, kteří se mohou vykázat
platným průkazem původu. 
9. U importovaných jedinců je způsobilost k chovu přiznána přímo pouze v případě, když má PK s organizací, ze které je
jedinec dovezen, podepsanou dohodu o vzájemném uznávání bonitací.
10. Bonitace se mohou zúčastnit pouze zdravá zvířata, s  očkováním proti vzteklině a psinkovému komplexu, ne starší
než jeden rok a pokud nepochází z místa bonitace, ještě veterinárním vysvědčením o tom, že nejeví klinické příznaky
onemocnění a pochází z místa prostého nákaz. 
11. Posuzovatel je oprávněn vyloučit z posuzování psa agresivního, špinavého, nečesaného nebo zahmyzeného.
12. Z chovu lze vyřadit chovné jedince:
- chovní jedinci z nichž prokazatelně pocházejí potomci s hrubými dědičnými vadami  exteriéru a povahy neslučitelné se
standardem FCI
- vyloučení z chovu není časově omezeno a schvaluje je na návrh hlavního poradce chovu Sbor poradců a Správní rada.

                                                              II. Přihlášky na bonitaci 
1. Pořadatel bonitace je správní rada PK na základě svého ročního plánu činnosti. PK je povinen plánovat dostatečný
počet bonitací na běžný kalendářní rok.
2. Klub je povinen informovat včas své členy o místu a datu pořádání bonitací a umožnit jim tak účast na této akci.
3. Členové Klubu nejsou vázáni na místo bonitace svým bydlištěm.
4. Pokud nemá PK podepsanou dohodu o vzájemném uznávání bonitací s organizacemi v ČR, chovající stejná plemena,
posuzují se tito jedinci jak psi z dovozu.
5. Přihlášky na bonitaci jsou písemné a obsahují kromě plné adresy majitele jméno přihlášeného jedince, datum jeho
narození a číslo zápisu v plemenné knize, jméno obou rodičů a čísla zápisů v  plem. knize. Pořadatel musí zkontrolovat,
zda u přihlášeného jedince nedochází k opakované bonitaci.

                                                        III. Povinnosti pořadatele bonitace
1. Zajistit nejméně 4 týdny před konáním bonitace nominaci posuzovatelů. Obsazení bonitace posuzovateli navrhuje
předseda Sboru poradců a rovněž tak navrhuje i členy komise.
2. Zajistit vhodné místo pro konání bonitace se zřetelem ke světlu, prostoru a ostatním pracovním podmínkám
bonitačních komisí i se zřetelem k  přiměřenému přijetí bonitovaných jedinců a jejich majitelů.
3. Zajistit účast posuzovatelů a ostatních členů bonitační komise a po skončení bonitace vyplatit příslušné náklady.
4. K zajištění řádného průběhu bonitace určit pořadatelský sbor v čele s vedoucím bonitace a vymezit jeho práva a
povinnosti.
5. Zajistit v době a v prostoru bonitace zdravotnickou a veterinární službu.
6. Výsledky bonitace zveřejňovat i s potřebnými údaji co možná nejdříve po bonitaci. Každoročně v závěru roku Sbor
poradců PK vydá pro potřeby chovatelů přehled o výsledcích jednotlivých krycích psů.

                                                                                                                                             Platnost od 26. 4. 2008
• Bonitační karta - soubor DOC
• Bonitační karta - soubor PDF    
• Bonitační kód - soubor PDF